မႏၱေလးကဲ့သို႔ တိုးတက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မဲေပးရန္လို