တမူးတြင္ Mizzima ႏွင့္ Parami Energy တို႔ ရံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္

Related video