၂၀၁၉ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

Related video