မတ္လ ၁၆ ရက္၊ နံနက္ပိုင္း ေငြေစ်းႏႈန္း ေရႊေစ်းႏႈန္း ၊ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား