ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ေပးအပ္ျခင္း