ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ထက္၀က္ေက်ာ္ က်ဆင္း