တရားရံုးအမိန္႔ကို တရားမွ်တမႈမရိွဘူးလို႔ တရားခံ ဘက္မွ မိသားစု၀င္မ်ား ေျပာ