နယူးဇီလန္က ဗလီေက်ာင္း အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ