ေရႊတိဂုံေပၚက ဗုဒၶဝင္႐ုပ္တုအခ်ဳိ႕ျဖဳတ္ခုိင္းမႈအေပၚ ျပန္ေျဖရွင္း