ႀကံ့ခိုုင္ေရးအမတ္၏ ဗို္လ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုကိစၥ ေမးခြန္းမႈ လႊတ္ေတာ္္ပယ္ခ်