ႏိုင္ငံျခားသို႔ ျမန္မာေကာ္ဖီတင္ပို႔မႈ တိုးတက္မႈ ရွိလာ