မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ညေနပိုင္း ေငြေစ်းႏႈန္း ေရႊေစ်းႏႈန္း ၊ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား