ဘုရား၀တၱကေျမအတြင္း မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔စခန္း တည္ေဆာက္ထားမႈကို ဖယ္ရွားရန္ ေဂါပကအဖြဲ႔က ရွင္းလင္း

Related video