သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မေျပာင္းလဲဘဲ တုိးတက္လာမွာမဟုတ္ဟု ျမစ္ဆုံကိစၥေမးစဥ္ ေဒၚစု ေျဖၾကား