တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားခန္႔အပ္ေရး ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း