ပထမဆံုးတိုင္းေဒသအဆင့္ရွိ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း