ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဒုိင္း ရံႈးထြက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား မတ္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း စတင္က်င္းပမယ္