ေထြ/အုပ္ကို ျပည္သူယံုၾကည္အားကိုးရတဲ့ ဌာနျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ ဒုဝန္ႀကီး ေျပာ

Related video