ေတာင္နဝင္းဆည္ ဆက္လက္အသုံးမျပဳဖုိ႔ ေဒသခံမ်ားဆႏၵေဖာ္ထုတ္