လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို ဆန္႔က်င္ၾကရန္ NLDမွ ဦးဥာဏ္ဝင္းေျပာ