၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ သမၼတက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေလးေပးေျပာ

Related video