“အေမစု က်န္းမာပါေစ၊ ခ်ယ္ရီထက္ခ်စ္တယ္” အတိုင္ပင္ခံ ပဲခူးခရီးစဥ္ ျမင္ကြင္း