တိုင္းအစိုးရကို ဆုံးမဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာ၊ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ၀က္သက္ကာကြယ္ေဆးထိုး DVB Headlines

Related video