ဆႏၵျပသူေတြကို ရာဘာက်ည္နဲ႔ပစ္၊ ဆည္အသုံးမျပဳဖို႔ ဆႏၵျပ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံေပၚေရး တိုက္တြန္း DVB Headlines

Related video