ျမန္မာဇာတ္ကား- ျပားကိုးဆယ္ဖိုးတုတ္- ဖိုးေသာၾကာ ၊ ျမင့္ျမင့္ခင္