ျမန္မာဇာတ္ကား- ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေလး-ေအာင္ရဲလင္း ၊ ၀တ္မႈန္ေရႊရည္