ျမန္မာဇာတ္ကား-မိန္းကေလးေဆာင္က လူပ်ိဳႀကီးသရဲ-ေကာင္းျပည့္၊ သြန္းဆက္