အသစ္ေတြကို အကယ္ဒမီဆု တစ္ခုခု ရေစခ်င္တဲ့ ေအာင္ျမင့္ျမတ္