ပရိသတ္ႀကိဳက္ Rocker မ်ားရဲ႕ သႀကၤန္သီခ်င္း အေခြ မိတ္ဆက္