ေစ်းအၾကီးဆံုး နာရီ လက္ေဆာင္ရရင္ ေပ်ာ္ျပီ ဆိုတဲ့ မျမတ္ေလး