႐ိုက္ကြင္း နဲ႔ ဇာတ္ခံုေပၚမွာပဲ ပစ္လဲၿပီး ေသခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ ဧရာ