ေမထြဋ္ေခါင္ ရဲ့ သားေလး ရက္ (၁၀၀) ျပည့္ေမြးေန႔ အလွဴပြဲ