သားလိုခ်င္လို႔ ရာသက္ပန္ ေျခေလးေခ်ာင္း ေရွာင္ခဲ့တဲ့ ေမထြဋ္ေခါင္