ေန႔တိုင္း ဘုရင္မတစ္ေယာက္လို ဆက္ဆံခံခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ အိမ္စည္