အားသစ္၊ အိေခ်ာပို တို႔ ပါ၀င္တဲ့ “၀မ္း၀မ္းေလး” ႐ုပ္ရွင္ အထူးပြဲ ျပသ