ဂတံုး နဲ႔ ေနရတာက ပိုလြတ္လပ္ သလို ခံစားရတယ္ ဆိုတဲ့ ခ်ီခ်ီ