ဆယ္လီဘရီတီ အမ်ားစုက အပ်င္းေတြမ်ားတယ္ ဆိုတဲ့ ထူးအယ္လင္း